جزئیات شرکت

کارفرما

درباره “زهرا کاملی”

  • هزینه پروژههزینه 600,000 ریال - 500,000,000 ریال

0

  • سطح پروژهسطح بالا
  • نوع شغلنوع شغل : در سایت
  • مدت زمان پروژه3 تا 6 ماه
  • مهلت پروژهمنقضی شده
  • نوع پروژهنوع پروژه : قیمت ثابت
  • سطح پروژهذخیره
  • نمایش پروژه